Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych osób (zwanych dalej Użytkownikami) korzystających z zasobów strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.pixel-tech.pl w tym sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.pixel-tech.pl/sklep/ (zwanych dalej Serwisem).
 2. Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Pixel-Tech Spółka Jawna Pytowski i Kubarek z siedzibą w Dąbrowie Górniczej pod adresem 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358467, NIP: 6443287239, REGON: 240352530.
 4. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na zasadach wymaganych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO).
 5. Użytkownik korzystając z usług dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników posiada Administrator na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, a także podmioty za pośrednictwem których administrator danych realizuje umowy na rzecz Użytkowników tj. firmy kurierskie oraz operatorzy płatności elektronicznych.

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych na odległość.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Użytkowników w celach marketingowych drogą elektroniczną jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane Użytkowników:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do doręczeń,
  d) numer telefonu,
  e) adres IP,
  f) adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Administrator oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.

§2 Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik ma prawo:
  a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji Usługi. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej kontakt@pixel-tech.pl,
  c) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania.
 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.